Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto kontroluje Państwa dane osobowe?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż „Administratorem” danych osobowych Klienta jest Drugie Oczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mińska 71 lok. U12, 03-828 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000922011, adres e-mail: biuro@drugieoczy.com, tel.: 780481881.
W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Maciej Gałek, e-mail: biuro@drugieoczy.com, tel. 780481881.

Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom lub współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym: kurierskich, pocztowych, księgowych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi przygotowanie i dystrybucję i wysyłkę produktów, prowadzenie kampanii marketingowych, („Podmioty Współpracujące”) oraz właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań, na ich żądanie z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
Administrator w szczególności dochowuje należytej staranności przy selekcji oraz wyborze Podmiotów Współpracujących a następnie na etapie zawierania z nimi umowy, upewnia się, iż podmioty te zapewniają należyty poziom zabezpieczeń w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem oraz niniejszą Polityką Prywatności.
Administrator informuje, iż w związku z wykorzystaniem na stronie internetowej plików cookies a także w związku z uzupełnianiem przez Klienta formularza zgłoszeniowego poprzez portal Facebook, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. Administrator wskazuje, że następujące podmioty mogą przekazywać dane osobowe poza EOG:

l.p.
Nazwa podmiotu
Link do informacji dotyczącej przetwarzania danych
Potencjalne negatywne skutki dla Klienta związane z przetwarzaniem danych przez podmiot
1.
Facebook
https://www.facebook.com/legal/terms
1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne.
2.
Google
https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be
1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do R


Informacje o współadministrowaniu
1. Administrator informuje, iż prowadzi na Facebook fanpage o nazwie Drugie Oczy Salon Optyczny. W związku z prowadzeniem fanpage na Facebook zachodzi współadministrowanie (zgodnie z art. 26 RODO). Współadministratorami w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na fanpage są lub mogą być:
1) Drugie Oczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mińska 71 lok. U12, 03-828 Warszawa, KRS: 0000922011;
2) Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
2. Współadministratorzy dokonali wspólnych uzgodnień. Informacje o współadministrowaniu dostępne są pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/controller
3. Niezależnie od podjętych pomiędzy współadministratorami uzgodnień, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z Administratorów danych odrębnie.
4. W związku z wystąpieniem współadministrowania, Administrator informuje, że organami nadzorczymi właściwymi dla administratorów są:
1) dla Drugie Oczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kontakt do organu nadzorczego dostępny jest pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
2) dla Facebook Ireland Limited - Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Ireland: https://www.dataprotection.ie/.

Gwarancje i oświadczenia Administratora.
Administrator gwarantuje należyty poziom ochrony danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Administrator dokonuje zbierania jedynie tych danych, które są niezbędne do podejmowania działań na żądania Klientów oraz utrzymywaniu możliwości ruchu w witrynie internetowej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Na jakiej podstawie Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w poniższych celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych Klientów] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w naszej opinii przetwarzanie tych danych jest korzystne również dla użytkownika, gdyż powoduje ulepszenie jego doświadczenia oraz pozwala na oferowanie użytkownikowi lepszej jakości usług;
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed właściwymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, wysyłki newsletterów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę;
w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę;
w celu zrealizowania żądania Klienta w zakresie umówienia go na bezpłatną wizytę diagnostyczną w przypadku złożenia przez Klienta takiej dyspozycji za pomocą formularza umieszczonego w serwisie Facebook (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Administrator zapewnia, iż podanie wszelkich danych jest dobrowolne, ale w zakresie innym niż w celu otrzymywania newslettera lub marketingu bezpośredniego (podstawy przetwarzania określone w pkt. 3) i 4), podanie danych jest niezbędne do rejestracji na wizytę diagnostyczną. Brak podania danych osobowych lub żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych będą powodowały niemożliwość zrealizowania żądania Klienta.

Jak długo Administrator przechowuje Państwa dane osobowe?
Administrator przechowuje dane osobowe przetwarzane:
w celu opisanym w pkt (1) w ppkt. 1 powyżej przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej;
w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt (1) ppkt. 2 powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa;
w celach opisanych w pkt (1) ppkt. 3 oraz 4 powyżej przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w tym zakresie;
w celu opisanym w pkt. (1) ppkt. 5 powyżej przez czas potrzebny do realizacji żądania Klienta.

Jakie mają Państwo prawa?
Administrator przechowuje dane osobowe na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają jedynie wyselekcjonowani pracownicy oraz współpracownicy wskazani powyżej. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo. Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
c. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy.

Pliki Cookies
Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym użytkownika podłączonym do sieci Internet. Wykorzystujemy Cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania z Witryny, które przechowywane są po stronie przeglądarki osoby odwiedzającej Witrynę. zawierające dane na temat korzystania użytkownika z tej strony. Do tych samych celów stosowana jest również przestrzeń nazywana pamięcią lokalną przeglądarki użytkownika i postanowienia dotyczące plików cookies odnoszą się również do powyżej wspomnianej. Zbieramy Cookies w trzech kategoriach, które szczegółowo charakteryzujemy poniżej.
Chcemy być blisko potrzeb naszych Klientów, dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Witryny. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność Witryny. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików Cookies do analizowania działań Użytkowników.
Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie i dostęp do Cookies. Każda osoba przeglądająca Witrynę może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików Cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. O przetwarzaniu cookies decydujesz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Zbieranie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie plików Cookies kategorii 3 następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych na cele marketingowe złożonej uprzednio przez Klienta. Zgoda na przetwarzanie Cookies kategorii 3 jest dobrowolna i może w każdej chwili zostać wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Administrator zbiera pliki Cookies w 3 kategoriach:

Kategoria
Podstawa Przetwarzania
Cel przetwarzania
Kat. pierwsza
Wycofanie zgody na ich przetwarzanie spowoduje brak możliwość zapewnienia działania witryny Administratora.
Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Klienta art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Są one niezbędne, aby Witryna Administratora mógł działać prawidłowo. Używane są do utrzymywania sesji Klienta podczas odwiedzania witryny. Zapewniają odpowiednie wyświetlanie Witryny, dostosowują usługi od strony technicznej do wyborów Klienta. Służą do identyfikacji sesji http użytkownika. Są one powszechne we wszystkich aplikacjach internetowych w celu identyfikacji żądań użytkowników podczas sesji.


Pozwalają one na identyfikację statusu nawigacji użytkownika w Witryny.
Kat. druga
Prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Administrator mierzy w ten sposób ruch na stronie, bada efektywność działań a także ulepsza funkcjonowanie strony internetowej, a także zapobiega działaniom niepożądanym (np. ruchowi botów, zagrożenia użytkowników niepożądanymi treściami).
Co do Google Analytics – umożliwiają monitorowanie witryny za pomocą narzędzia Google Analytics, które jest usługą świadczoną przez Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a więc poza obszarem EOG. Używane są w celu uzyskania informacji o dostępie użytkownika do witryny internetowej, np. do określenia liczby odwiedzin witryny przez Klienta, daty pierwszej i ostatniej wizyty, czasów trwania odwiedzin, wyszukiwarki, której Klient użył do uzyskania dostępu do witryny lub linku, który został użyty do przekierowania do witryny. Administrator nie ma wpływu na treść oraz techniczną zawartość tych plików, jest ona determinowana oraz przechowywana przez Google Inc. Dlatego Administrator zaleca zapoznanie się ze stroną prywatność Google Analytics,

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Kat. trzecia
Zgoda złożona przez Klienta - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Administrator używa ich do personalizowania reklam wyświetlanych w witrynie oraz w witrynach zewnętrznych, biorąc pod uwagę działania i preferencje Klienta w witrynie, dostosowywania treści przekazów reklamowych do preferencji Klientów. Przetwarzanie następuje tylko i wyłącznie po złożeniu przez Klienta zgody.


Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż „Administratorem” danych osobowych Klienta jest Drugie Oczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mińska 71 lok. U12, 03-828 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000922011, adres e-mail: biuro@drugieoczy.com, tel.: 780481881.

W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Maciej Gałek, e-mail: biuro@drugieoczy.com, tel. 780481881.

 

Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom lub współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym: kurierskich, pocztowych, księgowych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi przygotowanie i dystrybucję i wysyłkę produktów, prowadzenie kampanii marketingowych, („Podmioty Współpracujące”) oraz właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań, na ich żądanie z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator w szczególności dochowuje należytej staranności przy selekcji oraz wyborze Podmiotów Współpracujących a następnie na etapie zawierania z nimi umowy, upewnia się, iż podmioty te zapewniają należyty poziom zabezpieczeń w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. 

 

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Administrator informuje, iż w związku z wykorzystaniem na stronie internetowej plików cookies a także w związku z uzupełnianiem przez Klienta formularza zgłoszeniowego poprzez portal Facebook, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. Administrator wskazuje, że następujące podmioty mogą przekazywać dane osobowe poza EOG:

 

l.p.

Nazwa podmiotu

Link do informacji dotyczącej przetwarzania danych

Potencjalne negatywne skutki dla Klienta związane z przetwarzaniem danych przez podmiot

1.

Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms 

1) nieuprawniony dostęp do danych, 

2) utrata kontroli nad swoimi danymi, 

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw, 

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne.

2.

Google

https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be 

1) nieuprawniony dostęp do danych, 

2) utrata kontroli nad swoimi danymi, 

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw, 

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do R

 

Informacje o współadministrowaniu

 1. Administrator informuje, iż prowadzi na Facebook fanpage o nazwie Drugie Oczy Salon Optyczny. W związku z prowadzeniem fanpage na Facebook zachodzi współadministrowanie (zgodnie z art. 26 RODO). Współadministratorami w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na fanpage są lub mogą być: 

1) Drugie Oczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mińska 71 lok. U12, 03-828 Warszawa, KRS: 0000922011; 

2) Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

 1. Współadministratorzy dokonali wspólnych uzgodnień. Informacje o współadministrowaniu dostępne są pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/controller
 2. Niezależnie od podjętych pomiędzy współadministratorami uzgodnień, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z Administratorów danych odrębnie.
 3. W związku z wystąpieniem współadministrowania, Administrator informuje, że organami nadzorczymi właściwymi dla administratorów są:

1) dla Drugie Oczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kontakt do organu nadzorczego dostępny jest pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;  

2) dla Facebook Ireland Limited - Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Ireland: https://www.dataprotection.ie/

 

Gwarancje i oświadczenia Administratora.

Administrator gwarantuje należyty poziom ochrony danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Administrator dokonuje zbierania jedynie tych danych, które są niezbędne do podejmowania działań na żądania Klientów oraz utrzymywaniu możliwości ruchu w witrynie internetowej.

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Na jakiej podstawie Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w poniższych celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
 1. w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych Klientów] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w naszej opinii przetwarzanie tych danych jest korzystne również dla użytkownika, gdyż powoduje ulepszenie jego doświadczenia oraz pozwala na oferowanie użytkownikowi lepszej jakości usług;
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed właściwymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, wysyłki newsletterów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę;
 4. w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę; 
 5. w celu zrealizowania żądania Klienta w zakresie umówienia go na bezpłatną wizytę diagnostyczną w przypadku złożenia przez Klienta takiej dyspozycji za pomocą formularza umieszczonego w serwisie Facebook (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 

Administrator zapewnia, iż podanie wszelkich danych jest dobrowolne, ale w zakresie innym niż w celu otrzymywania newslettera lub marketingu bezpośredniego (podstawy przetwarzania określone w pkt. 3) i 4), podanie danych jest niezbędne do rejestracji na wizytę diagnostyczną. Brak podania danych osobowych lub żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych będą powodowały niemożliwość zrealizowania żądania Klienta.

 

Jak długo Administrator przechowuje Państwa dane osobowe?

Administrator przechowuje dane osobowe przetwarzane:

 1. w celu opisanym w pkt (1) w ppkt. 1 powyżej przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej;
 2. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt (1) ppkt. 2 powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa;
 3. w celach opisanych w pkt (1) ppkt. 3 oraz 4 powyżej przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w tym zakresie;
 4. w celu opisanym w pkt. (1) ppkt. 5 powyżej przez czas potrzebny do realizacji żądania Klienta.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Administrator przechowuje dane osobowe na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają jedynie wyselekcjonowani pracownicy oraz współpracownicy wskazani powyżej. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo. Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 3. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.


Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy. 

 

Pliki Cookies

 1. Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym użytkownika podłączonym do sieci Internet. Wykorzystujemy Cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania z Witryny, które przechowywane są po stronie przeglądarki osoby odwiedzającej Witrynę. zawierające dane na temat korzystania użytkownika z tej strony. Do tych samych celów stosowana jest również przestrzeń nazywana pamięcią lokalną przeglądarki użytkownika i postanowienia dotyczące plików cookies odnoszą się również do powyżej wspomnianej. Zbieramy Cookies w trzech kategoriach, które szczegółowo charakteryzujemy poniżej.
 2. Chcemy być blisko potrzeb naszych Klientów, dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Witryny. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność Witryny. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików Cookies do analizowania działań Użytkowników. 
 3. Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie i dostęp do Cookies. Każda osoba przeglądająca Witrynę może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików Cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. O przetwarzaniu cookies decydujesz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 4. Zbieranie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie plików Cookies kategorii 3 następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych na cele marketingowe złożonej uprzednio przez Klienta. Zgoda na przetwarzanie Cookies kategorii 3 jest dobrowolna i może w każdej chwili zostać wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 5. Administrator zbiera pliki Cookies w 3 kategoriach:

 

Kategoria

Podstawa Przetwarzania

Cel przetwarzania

Kat. pierwsza

Wycofanie zgody na ich przetwarzanie spowoduje brak możliwość zapewnienia działania witryny Administratora.

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Klienta art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Są one niezbędne, aby Witryna Administratora mógł działać prawidłowo. Używane są do utrzymywania sesji Klienta podczas odwiedzania witryny. Zapewniają odpowiednie wyświetlanie Witryny, dostosowują usługi od strony technicznej do wyborów Klienta. Służą do identyfikacji sesji http użytkownika. Są one powszechne we wszystkich aplikacjach internetowych w celu identyfikacji żądań użytkowników podczas sesji.

Pozwalają one na identyfikację statusu nawigacji użytkownika w Witryny.

Kat. druga

Prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Administrator mierzy w ten sposób ruch na stronie, bada efektywność działań a także ulepsza funkcjonowanie strony internetowej, a także zapobiega działaniom niepożądanym (np. ruchowi botów, zagrożenia użytkowników niepożądanymi treściami).

Co do Google Analytics – umożliwiają monitorowanie witryny za pomocą narzędzia Google Analytics, które jest usługą świadczoną przez Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a więc poza obszarem EOG. Używane są w celu uzyskania informacji o dostępie użytkownika do witryny internetowej, np. do określenia liczby odwiedzin witryny przez Klienta, daty pierwszej i ostatniej wizyty, czasów trwania odwiedzin, wyszukiwarki, której Klient użył do uzyskania dostępu do witryny lub linku, który został użyty do przekierowania do witryny. Administrator nie ma wpływu na treść oraz techniczną zawartość tych plików, jest ona determinowana oraz przechowywana przez Google Inc. Dlatego Administrator zaleca zapoznanie się ze stroną prywatność Google Analytics,


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Kat. trzecia

Zgoda złożona przez Klienta - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Administrator używa ich do personalizowania reklam wyświetlanych w witrynie oraz w witrynach zewnętrznych, biorąc pod uwagę działania i preferencje Klienta w witrynie, dostosowywania treści przekazów reklamowych do preferencji Klientów. Przetwarzanie następuje tylko i wyłącznie po złożeniu przez Klienta zgody.

 

Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. © 2024 Drugie Oczy - All right reserved
Polityka Prywatności
Praga Południe i doświadczony optyk - to dwa wyrażenia określające nasz salon optyczny najlepiej! Jeśli chcesz aby sprawdzony okulista wykonał dla Ciebie okulary lub badanie wzroku, to zapraszamy!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram